xet-nghiem-ki-sinh-trung

GÓI XÉT NGHIỆM KÍ SINH TRÙNG

Nội dung dịch vụ Ghi chú
1. Giun đũa chó mèo Xác định có ấu trùng Toxocara (Giun đũa chó) trong máu
2. Giun đầu gai Xác định có ấu trùng giun đầu gai trong máu
3. Giun lươn Xác định có ấu trùng giun lươn trong máu
4. Sáng mán Xác định có ấu trùng sáng mán trong máu
5. Sán lá lớn ở gan Xác định có ấu trùng sán lá lớn trong máu
6. Sán dãi heo Xác định có ấu trùng sán dãi heo trong máu
7. Sán lá nhở ở gan Xác định có ấu trùng sán lá nhỏ trong máu
8. Ký sinh trùng trên mèo Xác định có ấu trùng sán lá nhỏ trong máu
9. Sán lá phổi Xác định có ấu trùng sán lá phổi trong máu
LinkedIn

© 2019 Dr.Khoa | Designed by OneHealth

đã đăng ký